methodesVoor wie?ProfielContact

Oplossingsgerichte coachtrajecten ontwerpen, monitoren en implementeren binnen het geheel van een specifieke organisatiecontext   

Toepassing onder andere bij:
De gewenste stijl van leiderschap

Het  vraagt lef om oude systemen kritisch te bekijken en de beheersdrang  die kenmerkend voor de huidige managers zijn los te laten. Van controle en beheersing naar coachend leiderschap. Coaching is een van de meest effectieve begeleiding in zelfmanagement van uw medewerkers.Ik richt me daarbij op het hoger management en midden kader in uw organisatie.


Teamcoaching
Systeemgerichte begeleiding, gericht op zelfsturing van medewerkers.
Ik kijk naar de succesfactoren binnen uw teams en naar de factoren die versterking behoeven. Het verduidelijken van de organisatiedoelen, verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking. Voor de leidinggevende biedt teamcoaching handvatten voor een betere aansturing van het team.

Het geven van de training:
hoe voorkom je een burn-out

Burnout is een toestand van emotionele uitputting naar aanleiding van overbelasting in menselijke interacties. In combinatie met een negatief beeld over anderen en verminderd vertrouwen in de eigen persoonlijke competenties. Veel organisaties kampen met een toename in het ziekteverzuim. Er moet harder gewerkt binnen korter tijdsbestek met minder mensen. In de training wordt ingegaan op het vroegtijdig herkennen van de verschijnselen van een beginnend burnout. Wat zijn energievreters/stressoren. Welke copingstijl gebruiken de deelnemers in allerlei situaties. Via het maken van kernkwadranten krijgen de deelnemers zicht op wat wel goed gaat en wat zij kunnen veranderen in de toekomst om weer in balans te komen.

Competentiemanagement:
implementatie en borging van competentiegericht werken

Competentiemanagement richt zich op het realiseren van de organisatiedoelen, waarbij onderscheidend gedrag  van medewerkers bijdraagt aan het behalen van goede resultaten.
Wie het beste uit zijn medewerkers wil halen moet zich voortdurend een beeld vormen van de gewenste prestaties en de manier waarop die tot stand komen. Competentiemanagement is een krachtig instrument om grip te krijgen op de verschillen in het functioneren van medewerkers. Het zichtbaar maken van gedrag, feedback op het effect van het gedrag en doelbewust sturen op het zelfstandig handelingsvermogen van uw medewerkers.

Praktijkgericht onderzoek:
kwalitatief methodologisch onderzoek gericht op het doorlichten van de processen in uw organisatie

Als organisatiecoach zal ik onderzoek vooral inzetten als interventie op zich, om processen binnen de organisatie bloot te leggen, bewustwording  en beweging te creëren.
Via interview / teambijeenkomsten analyseer ik de betekenisgeving die mensen in de organisatie aan de bestaande werkelijkheid geven. Een veerkrachtige organisatie kijkt naar de collectieve betekenis die de medewerkers creëren met elkaar van ”zo gaat het bij ons in de organisatie” en kent daar waarde aan toe.

 

Interim-management:
als u tijdelijk een manager nodig heeft

Dat kan zijn bij een verandering of verbetering  op een afdeling die door de reguliere manager niet gegeven kan worden. Of wanneer een afdeling tijdelijk zonder manager zit.

Interactieve bijeenkomsten en intervisie
Als organisatiecoach leg ik dwarsverbanden door uw organisatie heen door teams in interactieve bijeenkomsten bij elkaar te brengen om  met elkaar kennis uit te wisselen en  van elkaar te  leren. Het doorbreekt de eilandjescultuur en bevordert op een creatieve manier een blijvende ontwikkeling in de organisatie.

In mijn Master Organisatiecoaching opleiding ben ik afgestudeerd met het schrijven van een thesis.
Mijn thesis beschreef een onderzoek naar de borging van competentiemanagement in een groot ziekenhuis. Ik heb me verdiept in het rendement van competentiemanagement in organisaties en sta hier volledig achter.